Bitter Sweet Yacht Club 

 

 Join the Yacht Club and enjoy the benefits

Bitter Sweet Yacht Club


SÄÄNNÖT


1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Bitter Sweet Yacht Club veneilyseura, Helsinki 6.1.2024, Suomen kielinen
Yhdistyksen nimi on Bitter Sweet Yacht Club kotipaikka Helsinki.
Yhdistyksen kieli on suomi.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran toiminta-alueena on Suomi.


2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää vastuullista veneilyä Suomessa. Seura toimii yhdyssiteenä jäsentensä veneilyharrastuksessa sekä edistää jäsentensä vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja sekä veneilytaitojen kehittämiseen tähtäävää muuta toimintaa.


3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla:
- Koulutustoimintaa
- Tiedotus- ja suhdetoimintaa
- Turvallisuutta edistävää venekatsastus toimintaa

2 Lisäksi seura voi harjoittamalla yhteisöllisiä tapahtumia ja tapahtumatoimintaa
- Järjestää tapaamisia jäsenistönsä kesken ja myös muille avoimia tilaisuuksia
- Järjestää kokouksia, luentoja, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia

Toimintansa tukemiseksi seura voi:
− ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia irtainta ja kiinteää omaisuutta.
− harjoittaa voi harjoittaa toimintamuotoihinsa välittömästi liittyvää liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi.


4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä ja yhteisöissä päättää seuran kokous.
Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.


5 § Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Seuran jäsenet ovat henkilö-, kannattaja-, kunnia-, ja organisaatiojäseniä.
Jäseneksi pääsy edellyttää lisäksi hyväksytyn liittymismaksun suorittamista.
Henkilöjäseneksi voidaan hallituksen hyväksynnällä hyväksyä henkilö, joka on täyttänyt 18-vuotta.
Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen, kannattaja, tai kunniajäsenen alle 18-vuotias lapsi. Täysi-ikäinen nuorisojäsen voi, oltuaan
nuorisojäsen vähintään 5 vuotta, ilmoittamalla asiasta hallitukselle milloin tahansa, hakea henkilöjäsenyyttä.
Kannattaja jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä, seuran hallituksen kokouksen päätöksellä, kutsua henkilö, joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Organisaatiojäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksen edistämisestä ja haluaa toteuttaa jäsenyyttään sen palveluksessa oleville henkilöille myönnettävillä 50 (viisikymmentä) kiintiöjäsenyydellä, joilla on oikeudet kaikkiin henkilöjäsenpalveluihin. Kiintiöjäsenten liittämisestä yhdistyksen jäseneksi ilmoittaa Organisaatiojäsenen nimeämä yhteyshenkilö. Kiintiöjäsenten tulee antaa suostumuksensa yhdistyksen jäsenyyteen ja kiintiöjäsenet hyväksytään seuran hallituksen kokouksessa.
Yhdistyksen kaikista jäsenistä pidetään luetteloa, johon merkitään heitä koskevat tiedot. Jäsenluetteloon merkitään jäsenen nimi ja kotipaikka sekä toiminnan vaatimat osoite- ja yhteydenpitotiedot. Jäsenyytensä säilyttääkseen jäsen on velvollinen ilmoittamaan nimeensä ja osoite sekä yhteydenpitotietoihin kohdistuvista muutoksista.


6 § Seuran tunnus ja venerekisteri

Seuran veneluetteloon merkitään niiden jäsenten veneet, jotka seura on katsastuksissaan hyväksynyt. Hyväksytystä katsastuksesta annetaan veneen omistajalle tai haltijalle todistus, joka oikeuttaa seuran lipun käyttämiseen.


7 § Seura ja seuran jäsenet

Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.


8 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen kommodorille. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


9 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen kommodorille taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun eroamisvuodeltaan.
Mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan hänen eronneen edellisen jäsenyyskauden lopussa.
Hallitus voi antaa jäsenelle kirjallisen varoituksen, erottaa jäsenen määräaikaisesti tai erottaa jäsenen seurasta pysyvästi, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä lailla taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai jäsen omalla käyttäytymisellään vaarantaa hyvän yhteishengen ja yhdistyksen arvostuksen säilymisen.
Varoitus- tai erottamispäätös on ilmoitettava erotetulle kahden viikon kuluessa kirjallisesti kirjatulla kirjeellä tai muulla luotettavasti todistetulla toimitustavalla.
Varoitus- tai erottamispäätöksen saaneella on oikeus tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun myös siltä vuodelta, jonka aikana hänet on erotettu.
Varoitus- tai erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


10 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran kokous.
Kiintiöjäseniltä, kunniajäseniltä ja seuran kommodorilta ei peritä jäsenmaksuja.
Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.


11 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Seuran varsinaiseen kokoukseen voidaan osallistua yhdistyksen hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Seuran henkilö-, kannattaja-, kunnia-, ja organisaatiojäsenillä on yhdistyksen kokouksissa kullakin yksi (1) ääni.
Voidakseen käyttää seuran kokouksessa äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen seuralle viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.


12 § Kevät- ja syyskokous

Kevätkokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan voimassa olevan yhdistyslain 23 §:ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu

9 Päätetään kokous


Syyskokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6 Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja (kommodori) ja hallituksen muut jäsenet

9 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja

10 Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.


13 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään kaksi kolmasosaa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.


14 § Pöytäkirja

Seuran ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja kokouksen sihteerin allekirjoitettava.
Hallituksen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


15 § Äänestys

Seuran kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella sekä henkilökohtaisesti läsnä olevalla jäsenellä on äänioikeus.
Kannattaja- ja kiintiöjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.


16 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu valittu hallituksen puheenjohtaja (kommodori), ja lisäksi 1–3 jäsentä.
Hallitus valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.
Hallitus valitsee keskuudestaan varakommodorin. Hallitus valitsee tarvittaessa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen ollessaan estynyt varakommodorin kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kommodori tai hänen estyneenä ollessaan varakommodori ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen hallituksen jäsenistä on läsnä.


17 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.


18 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen nimeämän henkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


19 § Työryhmät

Työryhmät voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.
Seuran ja sen työryhmien taloushallinnosta päättää hallitus. Työryhmien ja seuran toiminnassa mukana olevien seuran nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.


20 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kaksi kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


21 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kaksi kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.


22 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.


Dynaaminen pätkäsi näytetään tässä... Tämä viesti näytetään, koska et ole antanut sekä suodatinta että mallia käytettäväksi.